دولت

0

شهرهای کرونا به سه قسمت بحرانی ، قرمز و زرد تقسیم می شوند.

بر اساس این گزارش ، حسین ذوالفقاری ، معاون وزیر کشور ، در جلسه کمیته امور امنیتی ، اجتماعی و انضباطی در ستاد ملی مدیریت بیماری های عروق کرونر ، با بررسی اقدامات و تصمیمات گذشته ، گفت: تعیین می شود. وی افزود: این شاخص…