راه و مسکن

0

شرکت های هواپیمایی که پروتکل ها را رعایت نکردند جریمه شدند.

محمد اسلامی در حاشیه سفر وزیر بهداشت به وزارت راه و شهرسازی در حاشیه سفر وزیر بهداشت به وزارت راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ما به وزارت راه و شهرسازی اطلاع دادیم و الکترونیکی سازی فرآیندهای این وزارتخانه. وی افزود: در حال…