سلامت

0

وضعیت اخیر عرضه مواد مخدر مورد تقاضای مردم است

شما به یک ایده پاسخ می دهید. پاسخ را پاک کنید اطلاعات حاوی اظهارات و هرگونه اشتباه علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی به اطلاع عموم نمی رسد. اطلاعاتی که به زبان فارسی نباشند یا مربوط به اخبار باشند ، منتشر نمی شوند.