مرکزی

0

کاهش 15 درصدی اهدای خون در استان مرکزی / مردم به انتقال خون کمک می کنند.

فاطمه سادات مهدویانی در مصاحبه با خبرنگار مجله دانش دندانپزشکی گفت: در حال حاضر به دلیل شیوع موج سوم تاج و محدودیت های ترافیکی تاج ، افراد در شهر و در نتیجه افرادی که از انتقال خون بازدید می کنند مراکز و پایگاهها کاهش یافته…